KONKURS JAKO ŘEŠENÍ ÚPADKU SPOLEČNOSTI

 

Za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení, insolvenční soud rozhodne v insolvenčním řízení o prohlášení konkursu.

Konkurs je způsob řešení úpadku, které spočívá v uspokojení pohledávek věřitelů z výnosů plynoucích ze zpeněžení majetkové podstaty podniku v úpadku s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Všichni věřitelé se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna v průběhu insolvenčního řízení.

O tom, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v seznamu přihlášených pohledávek, rozhoduje insolvenční správce.

Zpeněžení majetkové podstaty podniku v úpadku

Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů.

Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace. Zpeněžení majetkové podstaty provádí insolvenční správce, lze k němu však přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu a po první schůzi věřitelů. Zpeněžením majetkové podstaty zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a věcná břemena. Zpeněžení probíhá ve formě veřejné dražby, prodeje movitých věci a nemovitostí nebo prodejem majetku mimo dražbu.

Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern nebo spolupracují, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením nejsou platné.

Účinky konkursu

Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu.

Provoz dlužníkova podniku nekončí prohlášením konkursu, ale skončí až prodejem podniku jednou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty nebo rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru (tzn. až věřitelé odsouhlasí, že jejich pohledávky byly uspokojeny).

       

         PROHLÁŠENÍ KONKURSU MÁ ZEJMÉNA TYTO ÚČINKY

·         přerušuje se likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno

·         na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou

·         pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co toto právo přešlo na insolvenčního správce, jsou tyto právní úkony vůči věřitelům neúčinné

·         po prohlášení konkursu mohou dlužníkovi věřitelé svá práva uplatnit jen v rámci konkursního řízení (nelze např. podat žalobu o zaplacení finanční částky proti úpadci)

·         nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, není-li zákonem stanoveno jinak

·         zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka (úpadce) týkající se majetkové podstaty (jde zejména o příkazy, pověření, plné moci, prokuru); to se netýká plných mocí udělených pro insolvenční řízení

·         zanikají veškeré návrhy na uzavření smlouvy, které dlužník učinil a které nebyly dosud přijaty

·         v případě existence smlouvy o vzájemném plnění (většina smluv), přičemž ani dlužník ani druhá strana smlouvu dosud zcela nesplnila, může insolvenční správce smlouvu splnit místo dlužníka a žádat protiplnění, nebo může od smlouvy odstoupit

·         je-li druhý účastník smlouvy povinen z této smlouvy plnit první, je oprávněn takové plnění odepřít až do doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné

·         uzavřel-li dlužník smlouvu o výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn žádat vrácení věci i před uplynutím stanovené doby zapůjčení

·         v případě nájemní smlouvy je insolvenční správce oprávněn takovou smlouvu vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou i v případě, že smlouva byla sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však může činit maximálně 3 měsíce; tím nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku na ochranu nájemců bytů

·         prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, insolvenční správce bude naopak zkoumat možnost pokračování v provozu dlužníkova podniku

Zrušení konkursu

 

INSOLVENČNÍ SOUD ROZHODNE O ZRUŠENÍ KONKURSU V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH

·         zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty

·         zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny

·         po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení

·         zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty

·         na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas.

Nepatrný konkurs

Nepatrný konkurs slouží k řešení menších konkursů podle rozsahu majetku a počtu věřitelů (celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje dva miliony korun a dlužník nemá více než 50 věřitelů), případně k řešení konkursů vedených na majetek fyzických osob – nepodnikatelů.

Jedná se o efektivní a rychlé řešení konkursu zjednodušeným procesním postupem s odchylkami od klasického konkursu. Rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, může insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit je s prohlášením konkursu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení konkursu.